2016 Youngstown Jiu-Jitsu Open Results:


Adult/Executive Gi results


Adult/Executive NoGi results


TEAM CHAMPIONS: Strong Style Brasa